JTC Learning Journey (Reflection)
Name of student
Class
Index
JEROME ONG YI JIE
2O3
13
JONATHAN LOW KAI YI
2O3
14
TANG YUXIN
2O3
29
TAN KEONG SING ISAIAH
3A1
19
ZHANG YICHI
3A1
25
ZHANG FEIMO
3A3
30
DAI TIANXING
3A2
6
FANG MINGHAO
3A2
7
LU JINGKUAN
3A3
16
CAI SHENGHAO
3O1
3
TAY ZHI SHENG EMIL
3O1
23
ALOYSIUS ONG WEI HAN
4A1
1
BRUCE ONG
4A1
2
DARYL WARE YEO ZIWEN
4A1
5
TSANG BAO XIAN
4A3
23
VINCENT CHUNG ZHAN TAI
4i1
19
YAU WEE CHIAT NICHOLAS
4O3
31
JORDAN LEONG WEI
4O3
10
WANG RI XIN
4B2
21
BENJAMIN ONG QI XIANG
4O3
2
DAVID XI JUN YUAN
4O3
6
TAN TEIK JUN
4O3
23